Kovintrade

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI DRUŽBE KOVINTRADE d.d. CELJE

SPLOŠNO: V nadaljevanju navedeni splošni pogoji veljajo za vse ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev prodajalca. Odstopanje od teh pogojev velja le v primeru, če so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani prodajalca pisno potrjeni. Za pisno potrditev veljajo dopisi, elektronska pošta in drugi mediji, na katerih je mogoče zapis shraniti. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev prodajalca ne vpliva na veljavnost ostalih določil teh pogojev. Ob izstavitvi ponudbe ali potrditve naročila oziroma najkasneje ob dobavi ali obračunu kupec sprejme te splošne pogoje, če le-ti niso v ponudbi, potrditvi naročila ali pogodbi drugače določeni. Določila kupčevih splošnih poslovnih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru, niti če jih prodajalec ni izrecno zavrnil. 

Prodajalec je vedno upravičen do popravljanja očitnih napak pri tipkanju in računanju na prodajnih dokumentih. 


PONUDBE, NAROČILA: Ponudbe prodajalca so za prodajalca vedno neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za prodajalca obvezujoče po prodajalčevi pisni potrditvi. Prodajalec ni zavezan potrditi naročila, če zavarovalnica prodajalcu ne zavaruje terjatev do kupca. Izdaja predračuna se šteje kot potrditev naročila. Obveznosti prodajalca v tem primeru pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za prodajalca obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez prodajalčevega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam. Kupec mora prodajalcu specificirati količino in vrsto blaga s pisnim naročilom, ki mora vsebovati poleg natančne specifikacije blaga tudi točen naslov kraja dostave blaga, prejemnika blaga, dobavne roke in druge podatke, ki so pomembni za pravilno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani prodajalca. Kupec lahko odstopi od naročila ali ga spremeni le po predhodnem pisnem soglasju prodajalca. Če kupec od naročila tako odstopi oziroma naročilo spremeni, mora prodajalcu povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom do dneva odpovedi oz. spremembe, ter škodo, ki jo je s svojim ravnanjem povzročil. Prav tako kupec odgovarja prodajalcu za škodo, ki bi nastala kot posledica pomanjkljivega ali napačnega naslova za dostavo blaga ali drugih netočnih podatkov v naročilu. 

V primeru kupčevega naročila na odpoklic, je le-ta dolžan odpoklicati blago v roku navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko prodajalec po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. 

V tem primeru plačilni rok začne teči z dnem odpreme blaga. Če naročilo ne presega skupne količine 3.000 kg, prodajalec kupcu obračuna strošek transporta v znesku 50,00 EUR ne glede na pariteto (razen EXW). Za naročila, ki v tekočem mesecu ne dosežejo skupne vrednosti 200 EUR neto, prodajalec kupcu obračuna manipulativne stroške v znesku 15,00 EUR. 

Prodajalec ima pravico odstopiti od izpolnitve že potrjenega naročila, če je kupec v zamudi s plačili prejšnjih dobav ali v primeru, če prodajalec oceni, da so nastopile okoliščine, ki bistveno zmanjšujejo kupčevo plačilno sposobnost, o čemer bo prodajalec kupca obvestil, brez kakršnekoli pravice kupca do odškodninskega zahtevka nasproti prodajalcu. 

V primeru zahtevnejšega povpraševanja in vedno na zahtevo kupca, bo prodajalec izdelal pisno ponudbo v roku, ki je dogovorjen soglasno s kupcem. 


CENE: Prodajalec v svojih ponudbah oziroma predračunih upošteva cene iz trenutno veljavnih cenikov. Vse cene veljajo EXW skladišče prodajalca, če na ponudbi ni napisano drugače. V vseh primerih se uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS, ki se uporablja v ponudbah, potrditvah naročila in fakturah ter pri ugotavljanju prehoda nevarnosti. Če se po potrditvi naročila proizvodni stroški naročenega blaga zaradi spremenjenih ekonomskih pogojev bistveno povečajo, si prodajalec pridržuje pravico do sorazmernega povečanja cen. 


DOBAVNI ROK: Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani prodajalca in/ali od datuma prejema zahtevanih vplačil po potrditvi naročila. Za dobavni rok oziroma za datum dobave se šteje dan, ko je blago odposlano iz prodajalčevega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem. Prodajalec si pridržuje pravico delnih dobav. Potrjen dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere prodajalec nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri prodajalčevem dobavitelju. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora prodajalec dobaviti. 


ODPREMA BLAGA IN PREHOD NEVARNOSTI: Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga velja vedno zadnja veljavna izdaja INCOTERMS. Če ni drugače pisno dogovorjeno, prodajalec prodaja blago kupcu EXW skladišče prodajalca Štore oziroma EXW skladišče prodajalca Ljubljana. Vrsto in količino blaga skupaj ugotovita kupec in prodajalčev zastopnik na nakladalnem mestu. Riziko zaradi uničenja ali poslabšanja stvari preide na kupca v trenutku predaje blaga prevozniku, špediterju ali kupcu osebno. Prodajalec izroči blago kupcu v posest v trenutku, ko prodajalec izroči blago v posest prevozniku ali špediterju. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora kupec prevzeti v roku dveh delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na riziko kupca prodajalec pošlje ali uskladišči. Pet dni po uskladiščenju se riziko za izgubo ali poškodbo blaga prenese na kupca. Če kupec v dogovorjenem roku blaga ne prevzame, nosi tudi vse stroške hrambe in druge stroške ter vso škodo, ki jo prodajalec utrpi zaradi zamude pri prevzemu blaga. Morebitni tehnični prevzem blaga (to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema) mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, lahko prodajalec blago na stroške in na tveganje kupca pošlje ali uskladišči. Prodajalec zaračunava kupcu embalažo v polni vrednosti, enako kot proizvajalec prodajalcu. 

Kupec se obvezuje zagotoviti primerno sredstvo oziroma delovni stroj za raztovarjanje dostavljenega blaga, ki ga je potrebno raztovoriti takoj ob dostavi. Kupec je dolžan vrniti vso vračljivo embalažo prodajalcu takoj ali ob naslednji dobavi blaga, če se s prodajalcem pisno ne dogovori drugače. Če je naročnik prevoza blaga kupec, mora njegov dogovor s prevoznikom vsebovati klavzulo, da je plačilo stojnine v vsakem primeru izključeno. Če kupec takšnega dogovora s prevoznikom ne sklene in bo razlog za plačilo stojnine na strani kupca (zaradi zamujenega naklada ali razklada) ter bo plačilo stojnine prevoznik zahteval od prodajalca kot pošiljatelja blaga, je takšne stroške stojnine kupec dolžan povrniti prodajalcu. 


PLAČILO: Terjatev prodajalca do kupca za prodano blago nastane s trenutkom odpreme blaga od prodajalca, ne glede na to, ali je za odpremo blaga zadolžen prodajalec ali kupec. Rok plačila kupnine je datum izstavitve računa povečan za brezobrestne dneve. Če ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani prodajalca, mora kupec za naročeno blago plačati avans. V primeru kupčeve zamude s plačilom ima prodajalec za vsak dan zamude pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. Če se prodajalec strinja, da kupec kupnine ne bo poravnal z vnaprejšnjim plačilom (avans), bo kupec plačilo opravil na enega od naslednjih načinov, v kolikor prodajalec v posameznem primeru katerega od naštetih načinov plačila izrecno ne zavrne: z nakazilom na transakcijski račun prodajalca, z medsebojno kompenzacijo, verižno kompenzacijo, asignacijo, cesijo, prevzemom dolga ali na drug pisno dogovorjen način. 

Kupec se obvezuje specificirati svoje plačilo, ki ga je izvršil, tako, da najprej poplača tiste račune in obresti, ki imajo najstarejši datum zapadlosti. V nasprotnem primeru se šteje, da se kupec strinja, da s prejetim plačilom prodajalec poplača najprej tiste račune ali obresti, ki imajo najstarejši datum zapadlosti. 

V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da zaradi kršitve plačilnih rokov za že dobavljeno blago spremeni že potrjene dobavne in plačilne pogoje za trenutno naročeno blago, ali da celo odstopi od pogodbe. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le-te priznane s strani prodajalca ali so pravnomočno ugotovljene. Če kupec zamuja s plačilom ali če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija ali če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V tem primeru je prodajalec upravičen do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga in ga prodajalec prevzame pri takem kupcu. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca. 


ZAVAROVANJE PLAČIL: Kupec se obvezuje zavarovati svoje obveznosti do prodajalca z izročitvijo bianco avalirane menice z menično izjavo ali izvršnice oziroma z drugim predmetom zavarovanja (poroštvena izjava, bančna garancija, akreditiv, hipoteka ali druga zastavna pravica…), glede na obseg poslovanja in višino obveznosti do prodajalca ob naročilu blaga, oziroma kasneje na zahtevo prodajalca ustrezno dodatno zavarovati svoje obveznosti do prodajalca. 


LASTNINSKI PRIDRŽEK: Nad dobavljenim blagom si prodajalec pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti. Prodajalec lahko v primeru neplačila blaga, od kupca zahteva vračilo dostavljenega oziroma izročenega blaga ter povrnitev stroškov in morebitne škode. Če kupec proda blago naprej pred iztekom plačilnega roka, je dolžan svojega kupca seznaniti s prodajalčevo klavzulo o lastninskem pridržku. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka na zahtevo prodajalca predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene blaga prodajalca. Ob morebitnem rubežu ali podobnih zahtevah po blagu, v katerem nastopajo izdelki prodajalca, s strani tretje osebe, mora kupec tretjo osebo takoj obvestiti o klavzuli o lastninskem pridržku. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine prodajalca oziroma lastninske pravice nad blagom prodajalca do izpolnitve vseh kupčevih obveznosti. Če je kupec blago, za katerega kupnina ni bila plačana oziroma ni bila plačana v celoti, predelal ali prodal, si lahko prodajalec kot nadomestilo za neplačilo izbere drugo enakovredno blago po lastni izbiri v kupčevem skladišču, proizvodnji, prodajalni ali kjerkoli drugje v višini neplačane kupnine ter stroškov, ki so mu zaradi tega nastali. V takem primeru se kupec odpoveduje zoper prodajalca uveljavljati kakršen koli zahtevek zaradi motenja posesti ali zahtevek za vrnitev odvzetega blaga v posest. 


GARANCIJE IN REKLAMACIJE: Prodajalec jamči, da blago, ki ga izroči kupcu, nima stvarnih napak. Prodajalec daje kupcu garancijo za kakovost blaga v enakem obsegu, kakor jo daje prodajalčev dobavitelj. Kupec mora ob prevzemu blaga le-tega pregledati. Če ugotovi kakšno stvarno napako, jo mora takoj reklamirati. Prodajalec upošteva reklamacije očitnih napak le, če so upravičene in če kupec o tem nemudoma obvesti prodajalca z zapisnikom (katerega sopodpiše prevoznik), sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova. Reklamacijski zapisnik mora vsebovati naslednje podatke: datum in kraj prevzema blaga, datum in kraj ugotovitve napake na blagu, številka in naziv spremnega dokumenta reklamiranega blaga, natančen opis napake, stanje embalaže (če je poškodovana, opis poškodbe), podatke o članih komisije in sestavljavcu reklamacijskega zapisnika ter njihove podpise, podatke o prevozniku in njegov podpis v primeru napak ugotovljenih pri količinskem pregledu blaga. 

Kupec mora priložiti k reklamacijskemu zapisniku kopijo spremnega dopisa (dobavnica ipd.), fotografije reklamiranega blaga in fotografijo etikete proizvajalca na reklamiranem blagu, kadar gre za celo embalirno enoto, če pa gre za količino manjšo od cele embalirne enote, pa fotografijo etikete, ki je na reklamiranem materialu. 

Pri kontroli teže lahko dejansko dobavljene količine odstopajo od naročenih količin za +/- 5 %. Pri osebnem prevzemu kupec ni upravičen naknadno reklamirati količine prevzetega blaga. 

Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika in kupec obvesti prodajalca enako ter v enakem času kakor je zgoraj navedeno. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev od prevzema blaga. Reklamirano blago mora kupec zadržati, izločiti in hraniti kot dober gospodar do rešitve reklamacije oziroma do prodajalčevega naloga za rešitev reklamacije sicer odgovarja za nastalo škodo in stroške. Kupec mora v primeru prodajalčeve zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Če je zahtevek iz naslova jamčevanja za napake upravičen, bo prodajalec reklamirano blago zamenjal takoj ali najkasneje v enakem roku, kakor je bilo grajano blago izdobavljeno. Vsi stroški za zamenjavo bremenijo prodajalca. Nadaljnji kupčevi zahtevki, zlasti zahtevek za nadomestilo škode, ki ni nastala na blagu, ki je predmet dobave, so izključeni, razen če se dokaže, da je prodajalec škodo zakrivil naklepno ali iz hude malomarnosti. Prodajalec jamči za stvarne napake samo, če se mu dokaže naklep ali huda malomarnost. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki nastane iz naslednjih razlogov: napačno ravnanje z blagom oziroma nespoštovanje navodil za uporabo, napačna montaža ali zagon od kupca ali tretjih nepooblaščenih oseb, škoda, ki nastane kot posledica nadaljnje uporabe, čeprav se je pojavila napaka. Jamčevanje za napake je izključeno, če je poskušala napako odpraviti nepooblaščena oseba. Kupec ima pravico odpraviti napako sam ali ob pomoči tretjih oseb samo v nujnih primerih, to je, če je ogrožena varnost oseb ali stvari oziroma če je prodajalec z odpravo reklamacije v zamudi. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake. Iz jamčenja in garancije so izključeni elementi ali deli elementov, ki so podvrženi hitri obrabi ali poškodbi in izdelki, ki niso bili vzdrževani v skladu z veljavnimi navodili prodajalca. 

Pri tranzitnih poslih, ko kupec zahteva dobavo blaga od točno določenega dobavitelja (proizvajalca), odgovornost za kakovost prevzema kupec. Izrecno je dogovorjeno, da kupec iz naslova reklamacije ni upravičen do kakršnega koli uveljavljanja posredne škode ali izgube dobička. 


ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST: Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca. Če v teh splošnih prodajnih pogojih ni navedeno drugače in če prodajalec odškodninsko odgovarja, jamči za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode. Za blago se jamstvo prodajalca omejuje na odstop zahtevkov, ki prodajalcu pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz veljavnih predpisov ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca. VIŠJA SILA: Kot nemožnosti izpolnitve, za katere prodajalec ne odgovarja, se štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere stranka ne more vplivati. Kot višjo silo se razume npr. podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih strojelomov v tovarni prodajalčevega dobavitelja, stavk, naravnih in drugih nesreč, epidemij in pandemij, vojnega stanja, pomanjkanja blaga, surovin in energentov na trgu in podobno. Kot višjo silo se šteje tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov prodajalčevih dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih poddobaviteljev. V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin prodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine prodajalca v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost, dokazati in o tem obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo. Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso. Če okoliščina traja več kot 6 mesecev, se prodajalec in kupec dogovorita o spremembi ali razveljavitvi pogodbe oz. naročila. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi ali neizpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja, če je zamuda pri izpolnitvi ali neizpolnitev posledica vzrokov izven njegove razumne kontrole in do njih pride brez krivde ali malomarnosti, vključujoč, brez omejitev, nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev, prevoznikov in špediterjev ali prodajalca, da izpolnijo svoje obveznosti po tem dogovoru, slednje pod pogojem, da bo prodajalec kupcu posredoval takojšnje pisno obvestilo, z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov, če imata pogodbeni stranki še interes. 


ODSTOP OD POGODBE: Če nastanejo med poslovanjem nepredvidene ovire ali dogodki, ki niso odvisni od prodajalčeve volje ali zaradi višje sile, če se zaradi tega bistveno spremeni gospodarski pomen ali če okoliščine bistveno vplivajo na prodajalčevo dobavo ter če se po sklenitvi posla izkaže, da naročila ni mogoče izpolniti v celoti ali v njenih bistvenih sestavinah, se določila teh pogojev ustrezno prilagodijo novo nastalim okoliščinam. Če to ni mogoče, ima prodajalec pravico na podlagi enostranske pisne izjave odstopiti od naročila v celoti ali delno. Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe tudi: če je zaradi višje sile ali siceršnjih okoliščin, ki jih sam ni povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti; če je kupec v zamudi s plačilom; če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost. Razloge za odstop od naročila mora prodajalec sporočiti kupcu pisno takoj, ko mu postanejo znani. Če prodajalec odstopi od naročila v skladu z določili te točke, kupec nima pravice zahtevati nobene odškodnine. REŠEVANJE SPOROV: Prodajalec in kupec bosta poskušala reševati spore, ki izhajajo iz medsebojnega sodelovanja ali so v zvezi s temi razmerji, predvsem sporazumno. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Celju. 


Veljavnost: od 15.04.2024                                                  Kovintrade d.d. Celje

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks