Kovintrade
Vabila

Vabilo na 25. sejo skupščine

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, sklicuje 25. sejo skupščine

Vabilo na 25. sejo skupščine

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, sklicuje

25. sejo skupščine
 KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

ki bo v petek, 28. 08. 2020, ob 11. uri
 v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,
 Mariborska cesta 7 (sejna soba – III. nadstropje)

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 

PREDLOG SKLEPA: Izvolijo se predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2019 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2019 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom  nadzornega sveta 

PREDLOG SKLEPA:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 v višini 5.330.421,66  EUR za naslednje namene:

a) Za dividende delničarjem EUR 148.956,76 EUR
b) Za nagrade upravi EUR 50.000,00 EUR bruto

Preostanek bilančnega dobička v višini 5.131.464,90  EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi
sklepala v prihodnjih letih.

Delničarjem, ki bodo dne 14.09.2020 vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana, pripadajo dividende v višini 1,16 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 15.09.2020.

3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019.

4. Pregled portfelja lastnih delnic KOVINTRADE d.d. Celje

PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA:
Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 22.10.2020 izvoli g. Franc Planinc.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, ki se ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Osnovni kapital Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 135.610 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 7.199 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 12. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

KOVINTRADE d. d. CELJE
Marko Staroveški, predsednik uprave

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks