Kovintrade
Vabila

Vabilo na 24. sejo skupščine

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, sklicuje 24. sejo skupščine

Vabilo na 24. sejo skupščine

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, sklicuje

24. sejo skupščine
 KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

ki bo v četrtek, 11.07.2019, ob 12. uri
 v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,
 Mariborska cesta 7 (sejna soba – III. nadstropje)

DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

PREDLOG SKLEPA: Izvolijo se predlagani organi skupščine.

2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta KOVINTRADE d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2018 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2018 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2018.

3. Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:
3.1. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 v višini 4.555.192,28 EUR za naslednje namene:

a) Za dividende delničarjem EUR 148.956,76 EUR
b) Za nagrade upravi EUR 50.000,00 EUR bruto

Preostanek bilančnega dobička v višini 4.356.235,52 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.

Delničarjem, ki bodo dne 24.07.2019 vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana, pripadajo dividende v višini 1,16 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 25.07.2019.

3.2. Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018.

4. Spremembe statuta:

4.1. PREDLOG SKLEPA:
1. odst. 9. čl. Statuta se spremeni in odslej glasi:
»Nadzorni svet šteje 3 (tri) do 6 (šest) članov. Najmanj ena tretjina članov in ne več kot polovica članov so predstavniki sveta delavcev družbe, ki jih izvoli svet delavcev. Ostali člani so predstavniki delničarjev, ki jih izvoli skupščina družbe. Predsednik nadzornega sveta je vedno predstavnik delničarjev.«

4.2. PREDLOG SKLEPA:
2. odst. 17. čl. Statuta se spremeni in odslej glasi:
»Družba lahko oblikuje tudi druge rezerve, ki se lahko uporabijo za vse namene v skladu z zakonom. Bilančni dobiček je dovoljeno uporabiti, poleg njegove zakonske uporabe tudi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za razdelitev med delničarje, za izplačilo zaposlenim in članom uprave.«

4.3. PREDLOG SKLEPA:
Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje.

5. Pregled portfelja lastnih delnic KOVINTRADE d.d. Celje

PREDLOG SKLEPA:
Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.

6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA:
6.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v obdobju 36 mesecev v imenu in za račun družbe, sama družba ali njene hčerinske družbe kupijo lastne delnice družbe, katerih skupno število, vključno z obstoječimi, ne sme presegati 10% skupnega števila vseh delnic, pri nakupu pa cena ne sme biti nižja od 10 odstotkov knjigovodske vrednosti delnice družbe po zadnjem zaključnem računu in ne višja od 50 odstotkov njene knjigovodske vrednosti.

6.2. Skupščina pooblašča upravo, da lastne delnice proda izključno v krogu zaposlenih delavcev družbe in delavcev hčerinskih družb ter strateškim partnerjem oziroma lastne delnice nameni za nagrajevanje v družbi zaposlenih delničarjev in ostalih zaposlenih v družbi.

V kolikor se lastne delnice odsvojijo v skladu s tem sklepom, se izključi prednostna pravica delničarjev.

7. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA:
Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 11.07.2019 izvoli g. Marjan Feguš.

8. Imenovanje revizorske hiše za obdobje treh let

PREDLOG SKLEPA:
Za finančnega revizorja družbe za leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizorska hiša Mazars d.o.o. Ljubljana.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili upravi družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, ki se ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Osnovni kapital Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 135.610 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 7.199 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 13. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

KOVINTRADE d. d. CELJE
Marko Staroveški, predsednik uprave

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks