Kovintrade
Objave

Poziv k prodaji rednih delnic KOVINTRADE D.D. CELJE

Uprava Kovintrade d.d. Celje na podlagi dne 23.06.2022 sprejetega Programa odkupa lastnih delnic in na podlagi dne 06.07.2021 sprejetega sklepa Skupščine delničarjev družbe objavlja

POZIV K PRODAJI REDNIH DELNIC KOVINTRADE D.D. CELJE

Kovintrade d.d. Celje, Mariborska cesta 7, Celje (v nadaljevanju: Družba) je pripravljena za potrebe oblikovanja Sklada lastnih delnic odkupiti 10 % vseh delnic Družbe, ki so vpisane pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.o.o., z oznako KZTR, pod naslednjimi pogoji:

 

  1. Čas trajanja poziva k prodaji

Od 28.06.2022 do vključno 28.07.2022.

  1. Predmet odkupa

Redne delnice z oznako KZTR. Tretje osebe na delnicah ne smejo imeti nikakršnih pravic, zlasti ne zastavne pravice, pravice užitka, odkupne ali predkupne pravice.

  1. Kvota odkupa 

Družba bo odkupila do največ 13.062 delnic z oznako KZTR.

  1. Cena odkupa

Ponujena cena znaša 130,00 EUR/delnica.

  1. Rok za sprejem ponudb

Družba bo odkupila lastne delnice od delničarjev po v naprej določeni ceni in do izpolnitve razpisane kvote odkupa. Od delničarjev bo odkupovala delnice glede na njihov korporacijski delež in glede na kvoto odkupa lastnih delnic.

 

Družba od delničarja odkupi različen delež od njegovega korporacijskega deleža, če :

  • ta sprejme ponudbo v nižjem deležu od njegovega korporativnega deleža ali
  • ostali delničarji niso sprejeli ponudbe do kvote odkupa in če je pravočasno sprejel ponudbo Družbe, določeno s tem Pozivom za odkup lastnih delnic.

 

V primeru, da ostane nerazporejen delež do kvote odkupa, Družba razporedi ugotovljen preostanek med delničarje, ki so oddali ponudbo tudi za višje korporacijske deleže.  V tem primeru jim Družba razporedi preostanek delnic do izpolnitve kvote odkupa po vrstnem redu glede na čas, ko je bila priporočena pošiljka s posamezno zavezujočo ponudbo oddana na pošto. Pomeni, da bo Družba do izpolnitve kvote sklepala pogodbe s tistimi ponudniki, katerih priporočena pošiljka z zavezujočo ponudbo (Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo delnic družbe Kovintrade d.d. Celje v okviru Poziva k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje) je bila oddana na pošto najprej (relevanten je čas oddaje kot je označen na poštni nalepki na pošiljki in do njihovega zavezujočega deleža (števila delnic).

Izbor prispelih ponudb se bo izvršil najkasneje do 05.08.2022.

 

  1. Podpis pogodbe

Najkasneje tri delovne dni po izvršenem izboru Družba pripravi z izbranimi prodajalci prodajno pogodbo ter ustrezen obrazec za prenos delnic na račun Družbe. Pogodbo skupaj z izpolnjenim obrazcem za prenos delnic posreduje prodajalcu s priporočeno pošto. Prodajalec je dolžan podpisano pogodbo posredovati Družbi, nalog za prenos delnic pa svoji borznoposredniški hiši, oboje najkasneje v roku tri dni od prejema pogodbe in naloga. Kasneje prejete pogodbe štejejo za neveljavne.

 

  1. Prenos delnic in datum plačila

Družba najkasneje naslednji delovni dan po prejemu podpisane pogodbe pošlje Nova KBM d.d. nalog za prenos delnic.

Kupnina se prodajalcu nakaže najkasneje dva delovna dneva po izvršenem prenosu delnic.

 

  1. Dostopnost poziva odkupa lastnih delnic

 

Poziv za odkup lastnih delnic bo javno objavljen na spletni strani Družbe www.kovintrade.si in na SEONET.

Izjavo o sprejemu ponudbe (ki je v prilogi tega poziva) poslati na naslov:

Kovintrade d.d. Celje

Mariborska c. 7

3000 Celje

S pripisom: »odkup delnic«

                                                                                                                       Kovintrade d.d. Celje

                                                                                                                       Član uprave

                                                                                                                       Jurij Rojc

 

  

Priloga:

Obrazec Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo delnic družbe Kovintrade d.d. Celje v okviru Poziva k prodaji rednih delnic Kovintrade d.d. Celje

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks