Kovintrade
Objave

Vabilo na 29. sejo skupščine KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, sklicuje 29. sejo skupščine KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, ki bo v četrtek, 20.06.2024, ob 12. uri v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE, Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju) v Celju

Uprava družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, Mariborska cesta 7, 3000 Celje, na podlagi 19. člena Statuta delniške družbe KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje, sklicuje

                                                                                                                              

29. sejo skupščine

KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje,

 

ki bo v četrtek, 20.06.2024, ob 12. uri

v prostorih KOVINTRADE d.d. CELJE,

Mariborska cesta 7 (govorilnica št. 1 v pritličju) v Celju


DNEVNI RED:


 • Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine 

PREDLOG SKLEPA:

Imenujejo se predlagani organi skupščine.


 • Seznanitev s poročilom nadzornega sveta Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2023 ter s poročilom uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina sprejme na znanje poročilo nadzornega sveta družbe Kovintrade d.d. Celje o letnem in revizijskem poročilu za leto 2023 in poročilo uprave o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2023.


 • Predlog o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in članom  nadzornega sveta 

PREDLOG SKLEPA:

 • Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 v višini 22.543.569,75 EUR za naslednje namene:
 • za dividende delničarjem: 891.857,10 EUR
 • za nagrade upravi: 60.000,00 EUR bruto


 • Delničarjem, ki bodo dne 17.07.2024 vpisani v delniški knjigi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., pripadajo dividende v višini 0,67 EUR bruto na delnico, ki se izplačajo dne 18.07.2024


 • Preostanek bilančnega dobička v višini 21.591.712,65 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina družbe o njegovi uporabi sklepala v prihodnjih letih.


 • Dividende, ki jih po krivdi delničarjev ne bo mogoče izplačati v roku 4 let od dneva skupščine, bo družba po preteku tega roka vnesla med druge rezerve iz dobička in bo o tem obvestila skupščino.


 • Skupščina podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023.


 • Spremembe Statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

4.1. Statut se v 2. členu dopolni tako, da se dejavnost družbe razširi z naslednjo dejavnostjo:

        35.119 Druga proizvodnja električne energije


4.2. Iz 2. člena Statuta se črtajo naslednje dejavnosti:

        64.910 Dejavnost finančnega zakupa

        64.920 Drugo kreditiranje

        64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti

                     pokojninskih skladov

        66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

        66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in

                      pokojninske sklade

        66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

        66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

        70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje


4.3. Skupščina glede na sprejete sklepe od 4.1. do vključno 4.2. sprejme čistopis Statuta družbe.         


 •  Pregled portfelja lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje

              PREDLOG SKLEPA:

              Skupščina sprejme na znanje poročilo o stanju lastnih delnic Kovintrade d.d. Celje.


 • Izvolitev člana nadzornega sveta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 22.10.2024 izvoli g. Franc Planinc.


Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.o.o. (v nadaljevanju: KDD) konec 7. dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Delničarji, ki svoje udeležbe ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.


Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščencem se ni potrebno prijaviti na skupščino, če se je nanjo pravočasno prijavil delničar, ki ga zastopajo. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.


Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.


Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.


Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Mariborska cesta 7 v Celju, vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.


Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. (ZGD-1).


Osnovni kapital družbe Kovintrade d.d. Celje je razdeljen na 1.356.100 navadnih kosovnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba Kovintrade d.d. Celje 6970 kom. lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.


Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se bo ponovila ob 13. uri istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

                  

                                                                                                                                       

                                                                                                    KOVINTRADE d. d. CELJE

                                                                                                                                Jože Kastelic, predsednik uprave

Priloge

Kontakt
Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Networks