Kovintrade

Trajnostni razvoj

»Obravnavaj drugega tako, kot bi si želeli, da drugi obravnavajo vas,« pravi zlato pravilo etike, zapisano v verskih in filozofskih knjigah ter prisotno v različnih starodobnih in sodobnih kulturah po svetu. Ta stara življenjska modrost pa je tudi osnova za eno prvih definicij trajnostnega razvoja.

Vpetost v lokalno okolje

Vpetost v lokalno okolje

Kot družba se zavedamo pomena vlaganja v lokalno okolje, pomembnosti našega delovanja za manjše kupce in vpetosti v lokalno okolje. Tako smo kot družba neločljivo povezani s Celjem, ne samo na gospodarskem, ampak tudi na kulturnem in športnem področju. Smo sponzorji RK Celje Pivovarna Laško in še mnogih drugih lokalnih društev in organizacij. S solastništvom v lokalnem proizvajalcu jekla Štore Steel aktivno sodelujemo v razvoju panoge in nadaljevanju 150-letne tradicije proizvodnje jekla in jeklenih materialov v regiji, s čimer še utrjujemo našo strateško usmeritev v povezovanju proizvajalcev in kupcev jekla ter lokalno in nacionalno prisotnost.

Skrb za okolje

Skrb za okolje

Zavedamo se pomena varovanja okolja za prihodnje generacije in želimo tudi sami prispevati k ogljični nevtralnosti. Iz tega namena nameravamo v strateškem obdobju 2022 - 2026 vlagati v zeleni preboj in identificirati projekte, ki lahko pozitivno vplivajo na varovanje okolja. V letu 2022 je bil sprejet Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja, ki predvideva investicije v izgradnjo lastne sončne elektrarne, znižanja ogljičnega odtisa naših delovnih strojev, skrb za naravni biotop v okolici našega podjetja

S športom do zdravja

S športom do zdravja

Spodbujamo številne športne dejavnosti in tako prispevamo k zdravemu načinu življenja. Podpiramo zlasti tiste organizacije, ki mladim omogočajo vključevanje v rekreativni ali tekmovalni šport.

Korporativno poslovanje

Korporativno poslovanje

Korporativno upravljanje ureja razmerja med upravo, nadzornim svetom, delničarji ter drugimi interesnimi skupinami. V družbi imamo vzpostavljeno pregledno organizacijsko sestavo z opredeljenimi notranjimi razmerji glede odgovornosti in pristojnosti v sistemu upravljanja, ki temelji na učinkovitem sistemu upravljanja tveganj, katera so vpeta v vse ravni našega delovanja. Stremimo k stalnemu izboljševanju naše trajnostne usmerjenosti skozi redno spremljanje, ocenjevanje in poročanje o naših dosežkih in ciljih. Naša trajnostna strategija temelji na načelih odgovornega vodenja, inovativnosti ter dolgoročnega razmišljanja. Sprejemamo proaktivne ukrepe za vključevanje trajnostnih meril v naše poslovne odločitve in procese korporativnega upravljanja. Strateške cilje uresničujemo z uspešnim poslovanjem, vzdržno in stabilno dividendno politiko.

Krožno gospodarstvo

Krožno gospodarstvo

Pri trgovanju in obdelavi surovin sledimo načelom krožnega gospodarstva, kar je tudi naše vodilo za prihodnost. Vsi odpadki se skladno z Načrtom gospodarjenja z odpadki ustrezno evidentirajo in oddajo pooblaščenim zbiralcem. Pretežen del odpadkov pa prodamo za nadaljnjo predelavo.

Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija poslovanja

S projekti digitalizacije želimo ciljno izvesti prilagoditev poslovanja digitalnim trgom, izboljšati digitalne kompetence zaposlenih, spodbujati energetsko in snovno učinkovite procese in povečati dodano vrednost na zaposlenega. Da bi zastavljene cilje dosegli, se moramo osredotočiti na izboljšano izkušnjo kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanju, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov ter razvoj digitalnih kadrov.

Izgradnja lastne sončne elektrarne

Izgradnja lastne sončne elektrarne

V letu 2022 smo postavili sončno elektrarno na strehi našega centralnega skladišča v Štorah. V skladu s prehodom na zeleno energijo smo se tudi mi odločili za tovrstno investicijo. Elektriko proizvaja 1099 sončnih modulov , vsak ima moč 455 W. Naša elektrarna bo letno proizvedla cca 500 MWh električne energije in bo pokrila naše potrebe po elektriki , viške pa bomo lahko prodali na trgu.

Varnost in zdravje zaposlenih in skrb za delovno okolje

Varnost in zdravje zaposlenih in skrb za delovno okolje

Odgovoren odnos do zaposlenih je ključen dejavnik tako do privabljanja, kot tudi zadrževanja talentov. Odgovornost do zaposlenih razumemo kot skrbno in strokovno ravnanje od začetka do konca zaposlitve v Skupini Kovintrade. Med temeljne aktivnosti do zaposlenih spadajo uvajanje v delo, mentorstvo, izobraževanje in razvoj zaposlenih, nagrajevanje dosežkov, ter gradnja kulture sodelovanja in timskega dela. Prav tako je Varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu. V skupini Kovintrade zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje, sledimo najnovejšim trendom in standardom s področja varnosti in zdravja pri delu.

Naslov

KOVINTRADE d.d. Celje
3001 Celje,
Mariborska cesta 7, Slovenija

Omrežja